+386 31 336 113

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja podjetja Domingo2 d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec), so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov.

Prednost pred splošnimi pogoji prodajalca imajo samo zakoni ali določbe, ki se ne morejo izključiti. Možna ničnost nekaterih posameznih pogojev ne vpliva na pravno veljavnost drugih pogojev. Nakupni pogoji, opredeljeni s strani kupca, za prodajalca niso zavezujoči, tudi če jih prodajalec izrecno ne zavrne.

Splošni pogoji poslovanja urejajo odnose, ter določajo pravice in dolžnosti med prodajalcem in kupcem prodajalčevega blaga ali storitev, razen če med prodajalcem in kupcem ni drugače določeno. V primeru, da se splošni pogoji poslovanja kupca razlikujejo od prodajalčevih, se uporabljajo splošni pogoji poslovanja prodajalca, razen v primeru, kjer je izrecno, v pisni obliki dogovorjena uporaba splošnih pogojev poslovanja kupca.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od dneva objave na spletni strani prodajalca www.HaloLed.si in se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjena verzija splošnih pogojev poslovanja začne veljati z njeno objavo na prodajalčevi spletni strani www.HaloLed.si.

Z oddajo naročila kupec sprejema splošne pogoje poslovanja, ki so v celoti objavljeni na www.HaloLed.si.

Prodajni program

Prodajalec določa prodajni program samostojno in je objavljen na spletni strani www.HaloLed.si. Prodajalec lahko kadarkoli brez poprejšnjega opozorila posamezno blago izloči iz prodajnega programa ali v prodajni program uvrsti novo blago.

Pakiranje in embalaža

Prodajalec se obvezuje dobaviti kupcu blago v dogovorjeni kvaliteti, količini in embalaži. Prodajno blago mora biti ustrezno pakirano in zaščiteno za transport in manipulacijo z blagom.

Če ni drugače dogovorjeno, se palete ne štejejo kot del embalaže, zato jih mora kupec vrniti ali pa jih mu prodajalec dodatno zaračuna.

Naročilo

Naročanje blaga je možno po telefonu, z elektronsko pošto, z oddajo naročila preko spleta ali pisne naročilnice po pošti.

Naročilo lahko odda le polnoletna oseba, mlajše osebe potrebujejo pisno dovoljenje staršev oz. skrbnikov.

Naročilo mora vsebovati točne podatke o vrsti in količini blaga ali obsegu naročene storitve, naziv podjetja ali ime in priimek fizične osebe, naslov, kontaktne podatke – elektronski naslov in telefonsko številko, naslov in uro želene dostave ter v primeru podjetja davčno številko.

Naročilo je zavezujoče, kar pomeni, da mora kupec plačati naročeno blago, tudi v primeru, če ga v primeru osebnega prevzema, ni prevzel oz. naročila ni preklical v skladu s splošnimi pogoji poslovanja podjetja.

Ob naročilu se prodajalec in kupec dogovorita o načinu dostave: osebni prevzem, dostava s paketno distribucijo, plačljiva dostava ali brezplačna dostava (samo v primeru večjih naročil).

Preklic naročila

Naročila ni možno preklicati zadnjih 24 ur pred dogovorjenim rokom nakupa/dostave/osebnega prevzema.

Cene

Prodajne cene blaga ali storitev so izražene v evrih in vključujejo DDV. Določene in razvidne so na spletni strani www.HaloLed.si, ki se šteje za cenik. Prodajalec lahko prodajne cene kadarkoli spremeni brez poprejšnjega opozorila. Pri nakupu je veljavna prodajna cena, cena v trenutku naročila in je po potrditvi naročila prodajalec ne more več spremeniti.

Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za tiskarske napake ali za razprodano blago. Prodajne cene veljajo do razprodaje zalog.

Cene blaga so 100% višje v sledečih primerih:
  • v primeru nočne dostave ledu - od 18.00 do 08.00 ure,
  • v primeru urgentne dostave ledu - naročilo in dostava ledu v istem dnevu,
  • v primeru dostave ledu v nedeljo ali ob praznikih.

Za redne kupce se pripravi posebna ponudba s pogoji prirejenimi posameznemu kupcu.

Popusti, bonusi in prodajne akcije

Popusti, izredni popusti in bonusi ter njihovi pogoji se določijo pri vsakem naročilu posebej ter so odvisni od količine naročenega blaga ter koliko časa že in kako redno kupec jemlje blago od prodajalca. Popusti se spreminjajo, zato veljajo za prodajo izključno popusti v trenutku naročila. Predračun ali ponudba ter z njo dogovorjeni pogoji veljajo samo do datuma navedenega na dokumentu.

Plačilo

Plačilo blaga ali storitev je možno z gotovino ob prevzemu blaga, v tem primeru prodajalec izda račun in blagajniški prejemek oziroma gotovinski račun za dogovorjeni znesek.

Plačilo blaga ali storitev je možno po predračunu. Prodajalec dostavi blago izključno po prejemu denarnih sredstev na prodajalčev transakcijski račun.

Zamik plačila je mogoč samo v primeru kadar imata prodajalec in kupec sklenjeno pogodbo. V tem primeru prodajalec izstavi račun v roku osmih dni po prejemu/izdaji blaga oziroma v roku osmih dni po končanem, dogovorjenem časovnem obdobju, na osnovi odpremnih dokumentov. Plačilni rok ni nikoli daljši od 60 dni.

Kupec se obvezuje, da bo poravnal obveznosti za dobavljeno blago v roku, določenem v pogodbi oz. na računu. Kupec lahko poravna obveznosti tudi z medsebojnim oz. verižnim pobotom, z odkupom terjatev ali z asignacijo. V primeru plačila z verižnim pobotom se šteje dan plačila na dan, ko kompenzacijo potrdijo vsi udeleženci.

Če kupec ne poravna obveznosti v plačilnem roku, ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. Če se terjatev prodajalca izvrši s sodnimi ali nesodnimi sredstvi, mora kupec poravnati tudi vse stroške, povezane s prodajalcem, ki so nastali zaradi takšne izvršitve.

Blago, ki ga prodajalec dostavi kupcu, ostane last prodajalca do polnega plačila kupnine, vključno z vsemi spremljajočimi stroški. (glej Lastninska pravica)

Vračila

Kupec ni upravičen do vračila blaga, razen v primeru reklamacij. V tem primeru je vračilo možno samo če je blago vrnjeno prodajalcu v originalni embalaži in nepoškodovano, v nasprotnem primeru vračilo blaga ni mogoče.

Osebni prevzem

Kupec lahko naročeno blago osebno prevzame isti ali naslednji dan po potrditvi naročila med 7.00 in 15.00 uro v skladišču HaloLed, Brnčičeva ulica 45, Ljubljana Črnuče.

Dostava

Prodajalec dostavlja svoje blago samo na področju Slovenije in zaračunava stroške dostave in manipulativne stroške v višini navedeni na spletni strani www.HaloLed.si.

Ob naročilu se prodajalec in kupec dogovorita o načinu dostave: osebni prevzem, dostava s paketno distribucijo, plačljiva dostava ali brezplačna dostava (samo v primeru večjih naročil).

Izolacijska embalaža

Prodajalec na željo kupca dostavi blago v izolacijski embalaži in jo kupec lahko zadrži za obdobje dveh dni. Za izposojeno izolacijsko embalažo kupec plača najemnino in varščino. Varščina se kupcu ob vračilu nepoškodovane izolacijske embalaže vrne.

Izolacijska embalaža je last prodajalca in jo mora kupec vrniti v roku treh dni po prejemu le te, na naslov skladišča HaloLed, Brnčičeva ulica 45, Ljubljana Črnuče med 7.00 in 15.00 uro.

Prodajalec prav tako zaračuna in izstavi račun za poškodovano ali uničeno izolacijsko embalažo.

Reklamacije

Kupec je dolžan ob prevzemu ali dostavi blago pregledati in reklamacije nemudoma sporočiti prodajalcu ali dostavljavcu. Reklamacije glede količine blaga in napak na dobavljenem blagu prodajalec priznava samo ob prevzemu ali dostavi. Kasnejše reklamacije niso mogoče.

Prodajalec jamči, da bo manjkajoče blago ali blago z napako dostavil oziroma zamenjal brezplačno oziroma na svoje stroške v enakem roku, kot dobavlja to blago.

Prodajalec je odgovoren za škodo samo v primeru namerne ali hude malomarnosti. Izključena je vsaka odgovornost prodajalca za izgubljeni prihodek, posredno škodo, zgrešene stroške in drugo posledično škodo. Vsak odškodninski zahtevek poteče po enem letu po opravljeni storitvi. Zahtevek oziroma reklamacija do dela ali celote dobavljenega blaga, kupcu ne daje pravice do odloga ali neizpolnjevanja delnega ali celotnega plačila.

Varovanje osebnih podatkov

Prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov kupca.

Prodajalec obdeluje zbrane osebne podatke kupcev za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje ponudbe, obveščanje o ponudbi, raziskave trga, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja, za pošiljanje drugega reklamnega gradiva ter ostalo potrebno komunikacijo. Podatki kupca so lahko z namenom izpolnitve naročila posredovani tudi našim pogodbenim partnerjem, npr. dostavni službi, vendar jih ti ne shranjujejo v svojih zbirkah.

Prodajalec za naslavljanje tiskovin lahko uporabi tudi podatke iz javno dostopnih baz podatkov, vendar teh podatkov ne obdeluje in vzdržuje v lastnem informacijskem sistemu.

Podatki kupca v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Lastninska pravica

Blago, ki ga prodajalec dobavi kupcu, ostane last prodajalca do polnega plačila kupnine, vključno z vsemi spremljajočimi stroški. Pridržek lastninske pravice velja za vse blago, ki ga je prodajalec dostavil kupcu, do celotnega plačila obveznosti kupca. Zato pridržek lastninske pravice velja tudi za blago, ki ga je kupec že predelal ali prodal naprej.

Pridržek lastninske pravice velja tudi za vse dobavljeno blago do celotne izpolnitve odprtih terjatev, ki izhajajo iz vseh skupnih medsebojnih pravnih poslov s kupcem. Kupec je dolžan izpolniti vse potrebne formalnosti za zaščito blaga s pridržkom lastninske pravice. Prepovedan je vsak zaseg ali poravnava zavarovanja, ki vsebuje blago s pridržkom lastninske pravice, v korist tretjih oseb.

V primeru zasega zaradi plačilne nesposobnosti ali drugih zahtevkov glede blaga s pridržkom lastninske pravice s strani tretjih oseb, je kupec zavezan uveljaviti lastninsko pravico prodajalca in ga o tem takoj obvestiti.

Vse kupčeve prihodnje terjatve, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje blaga pod pogoji pridržka lastninske pravice, se nikakor ne smejo odstopiti tretjim osebam in jih bo kupec namesto tega takoj odstopil prodajalcu, ne glede na to ali se bo blago s pridržkom lastninske pravice – brez obdelave ali po nadaljnji obdelavi – prodalo enemu ali več kupcem. Odstopljene terjatve služijo kot jamstvo v znesku denarne vrednosti ustreznega blaga s pridržkom lastninske pravice, ki je bilo dobavljeno plačilno nesposobnemu kupcu. Dokler kupec izpolnjuje svoje plačilne obveznosti, lahko sam izterja in obdela terjatve, ki jih je odstopil prodajalcu.

Od trenutka, ko kupec do prodajalca pravočasno ne izpolni svojih obveznosti, se prej omenjene terjatve odstopijo prodajalcu za plačilne namene. Na zahtevo prodajalca je potrebno takoj razkriti dolžnike kupca in prodajalca obvestiti o odstopu terjatev. Dohodna plačila, ki poravnajo kupčeve terjatve, ki so bile odstopljene prodajalcu, predstavljajo blago s pridržkom lastninske pravice v znesku prodanega blaga s pridržkom lastninske pravice, ki ostane v skrbništvu podjetja, dokler kupec ne izpolni svojih plačilnih obveznosti do prodajalca.

Varstvo intelektualne lastnine

Varstvo intelektualne lastnine zajema avtorsko pravo in pravo industrijske lastnine – kar pomeni vsi uporabljeni patenti, uporabni modeli, industrijski vzorci ali modeli, tovarniške, blagovne ali trgovske znamke, storitvene znamke, trgovsko ime in trgovske označbe ali ime izvora ter zatiranje nelojalne konkurence.

Blagovne in storitvene znamke, objavljene na spletnem mestu www.HaloLed.si in vsi ostali dokumenti prodajalca, vključno s slikovnim in zvočnim materialom, ter imenom in logom HaloLed, so last prodajalca. oz. je prodajalec imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi.

Uporaba teh blagovnih in storitvenih znamk je prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Nepooblaščena uporaba ali zloraba katerekoli registrirane blagovne znamke ali logotipa prodajalca ni dovoljena. Kot kupec/uporabnik ste seznanjeni, da lahko prodajalec v primeru kršitve avtorskih ali drugih pravic intelektualne lastnine proti kršitelju sproži civilni in/ali kazenski postopek.

Pritožbe in spori

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@HaloLed.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Kraj izpolnitve medsebojnih obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, je Ljubljana. Vsi spori, ki izhajajo iz – ali so povezani s to pogodbo, spadajo pod pristojnost Ljubljanskega Okrajnega ali Okrožnega sodišča. Ta pogodba je predmet Slovenskega prava. Veljavno je izključena uporaba določb sporazumov ZN o pogodbah glede mednarodne prodaje blaga (kupno pravo ZN) in primerljivih mednarodnih sporazumov.

Domingo2 d.o.o.
Izdaja 4
Ljubljana 30.05.2016 Na vrh